четвер, 3 листопада 2016 р.

Музеї Лондона

ПАСПОРТ Кабінету англійської мови

ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ ВЧИТЕЛЯЕфективність навчання залежить від багатьох компонентів, в тому числі і від уміння вчителя підготувати своє власне робоче місце. З фізіологічної точки зору правильно організоване робоче місце вчителя — це найкраща можливість використо­вувати свої фізичні дані під час роботи без перевантаження. З психологічної точки зору науково організоване робоче місце — це один із факторів зовнішнього середови­ща, який створює позитив під час роботи, підвищує настрій і працездатність. З педа­гогічної точки зору правильно організоване робоче місце за будь-яких рівних умов, є фактором виховання і розвитку. З точки зору економіки праці оптимальна органі­зація робочого місця забезпечує ефективне використання не тільки робочого часу, а й сил і коштів.
У кожному кабінеті робоче місце вчителя обладнується робочим столом. В іде­альному варіанті вчительський стіл обладнується пультом управління, який дозволяє вчителеві, не покидаючи свого робочого місця, вмикати й вимикати світло в класі, відкривати й закривати штори, за допомогою дистанційного приладу керувати робо­тою хоча б частини теле- і відеоапаратури.
Для зручності під час роботи на вчительському столі необхідно мати:
·                     розклад дзвінків уроків;
·                     розклад зайнятості кабінету;
·                     розклад зайнятості кабінету в позаурочний час та під час канікул;
·                     папку з інструкціями щодо охорони праці.
Найважливішим джерелом навчальної інформації в кабінеті залишається клас­на дошка. Вона розміщується перед учнівськими столами на стіні таким чином, щоб світло падало зліва. Дошка повинна мати панель, яка б закривала раніше написаний вчителем текст, а також кріплення для демонстрацій таблиць, карт, картин. Над дош­кою кріпиться екран, що вільно згортається.
Необхідною документацією шкільного кабінету є:
1.                Паспорт кабінету.
2.                Папка з інструкціями щодо охорони праці в шкільному кабінеті.
3.                Положення про навчальний кабінет.
4.                Тематичні та поурочні картотеки з предмета.
5.                Основна навчально-методична документація.
6.                Матеріали позакласної роботи.
7.                Розклад зайнятості кабінету.

ВИМОГИ ДО ШКІЛЬНОГО КАБІНЕТУ ТА НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

До сучасного кабінету висуваються такі вимоги:
1.                   Кабінет повинен бути окремою аудиторією у навчальному закладі, яка обладнана відповідно до мети і задач вивчення предмета. При оформленні кабінету враховується специфіка навчальної діяльності вчителя та учнів, що визначені типом навчального закладу, його місією. В ідеальному варіанті цей кабінет має підсобне приміщення, оскільки його наявність дозволяє вчителеві зосередитись і набратись сил перед черговим уроком, зберігати наочні посібники, аудіо- та відеоматеріали.
Розташування кабінету в приміщенні навчального закладу не є принциповим питанням, але виправданим є розміщення поруч кабінетів навчальних дис­циплін одного циклу. У кабінеті необхідно мати атрибути і матеріали національ­ної символіки.
2.                      Навчальний кабінет повинен мати необхідні матеріали для роботи учня з предмета. Сюди належать: наявність технічних засобів навчання, наочність, мето­дичне забезпечення навчального предмета та ін.
3.                      Кабінет повинен відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, бути просторим, теплим та затишним. Має добре освітлюватись та провітрюватись. Важливу роль
відіграють меблі, якими обладнаний кабінет. В ідеальному варіанті це фабрич­ний комплект, який включає в себе набір учнівських столів та стільців, вчитель­ського столу, меблеву стінку, розраховану для зберігання необхідних методич­них матеріалів. Кабінет оснащується відповідними меблями і пристроями: для зберігання книжок, макетів, альбомів використовуються секційні шафи-стелажі, для таблиць обладнуються спеціальні шафи-ящики, а для карт краще використовувати спеціальні картосховища. У жодному разі не прикріплюйте парти та стільці до підлоги, тому що це не дасть можливість вчителеві мобільно розта­шувати учнівські парти відповідно до виду уроку, а також заважає якісному
прибиранню кабінету.
4.                      Кабінет повинен бути зручним для проведення засідань методичних об'єднань вчителів та інших форм підвищення кваліфікації вчителів з предмету.
5.                      У шкільному кабінеті мають бути створені умови для проведення позакласних заходів, факультативних занять.
6.                      Укомплектованість кабінету навчальним обладнанням, навчально-методичним комплексом засобів навчання, необхідних для виконання освітньої програми школи.
7.                      Відповідність навчально-методичного комплексу та комплексу засобів навчан­ня профілю кабінету, вимогам стандарту освіти та освітнім програмам.
8.                      Наявність комплексу дидактичних матеріалів, типових завдань, тестів, творів та інше, матеріалів для моніторингу якості навчання та навчально-виховного процесу.
9.                      Забезпеченість підручниками, дидактичними матеріалами, роздавальним матеріалом згідно з чинними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів.
10.                  Розклад роботи шкільного кабінету за обов'язковою програмою, факультатив­них занять, програми додаткової освіти, індивідуальних занять з дітьми, що відстають у навчанні, з обдарованими дітьми, консультацій тощо.
11.                  Стендовий матеріал шкільного кабінету: рекомендації для учнів щодо проектування їх навчальної діяльності, виконання програми розвитку їх суспільних умінь і навичок, організації та виконання домашнього завдання, підготовки до різних форм навчально-пізнавальної діяльності (тестування, заліки, співбесіди та ін.).
12.                  Дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм у навчально­му кабінеті.
13.                  Шкільний кабінет повинен бути постійно діючим (швидко відображати видатні події у світі, країні, місті). У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні експозиції посібників, книг, зразків робіт тощо.
Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і розділів програми. Посібники, виготовлені учнями, стінгазети, поради з підготов­ки до тематичних, підсумкової державної атестації, олімпіад, конкурсів, рефе­ратів тощо.

Щодо плану заходів підсилення вивчення англійської мови на період до 2020 року10 березня 2016 року на засіданні Кабінету Міністрів України було затверджено план заходів щодо підсилення вивчення англійської мови на період до 2020 року.
Сьогодні інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього простору потребує володіння іноземними мовами на якісно новому рівні. Затверджений план заходів складений з урахуванням вимог сучасного глобалізованого, інформаційно-технологічного суспільства та зорієнтовані на модернізацію системи підготовки педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти вчителя, запровадження міжнародних стандартів оцінювання для учнів, студентів, вчителів і викладачів. 
Враховуючи сучасні потреби суспільства у володінні іноземними мовами на якісно новому рівні існує нагальна потреба оновлення системи методичної підготовки майбутнього вчителя, що передбачає насамперед  розроблення нових стандартів для всіх рівнів вищої освіти.
Для забезпечення якісного процесу викладання англійської мови як у загальноосвітніх навчальних закладах, так і вищих навчальних закладах необхідне оновлення особистого складу вчителів/викладачів англійської мови як іноземної, що мають достатній рівень володіння англійської для викладання (рівень В2 і вище) та знайомі з сучасними методиками викладання англійської мови.
На сьогодні в Україні обов’язкове проходження курсів підвищення кваліфікації для вчителів проводиться один раз на 5 років. В той час як світова практика розвинутих країн рекомендує 2-3 рази в рік. Програми з підвищення кваліфікації є застарілими, вичитуються не в повному обсязі та не мають достатнього мовного компоненту, який би підвищував/перевіряв рівень володіння іноземною мовою вчителя тієї чи іншої категорії. Кваліфікація та рівень володіння іноземною мовою методистів інститутів післядипломної освіти потребує постійного вдосконалення та підтвердження через проходження міжнародної сертифікації.
Вивчення іноземної мови потребує постійного моніторингу рівня навченості учнів, що дозволить вчасно виявити прогалини у системі навчання, скоригувати навчальний процес,  переглянути навчальні матеріали з метою осучаснення та урізноманітнення форм і методів вивчення англійської мови.
Запропоновані заходи щодо реалізації основних напрямів модернізації системи освіти складені з урахуванням вимог сучасного глобалізованого, інформаційно-технологічного суспільства та зорієнтовані на вирішення таких основних завдань як:
- модернізація системи підготовки педагогічних працівників;
- удосконалення системи післядипломної освіти;
- запровадження міжнародних стандартів оцінювання для учнів, студентів, вчителів та викладачів вищих навчальних закладів;
- поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх педагогічних технологій;
- ознайомлення з англомовними дистанційними (он-лайн) ресурсами для учнів і вчителів та активний супровід вищезазначених ресурсів на регіональному рівні;
- створення англомовного середовища через запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови для різних категорій населення, організацію та проведення літніх мовних таборів, курсів тощо.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №641/2015 Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в УкраїніУраховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови одним із пріоритетів стратегії розвитку, постановляю:
1. Оголосити 2016 рік Роком англійської мови в Україні.
2. Кабінету Міністрів України:
1) розробити і затвердити комплекс заходів на 2016 та наступні роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови з метою створення для них можливостей її використання у сферах освіти, науки, культури, економіки та інших сферах, передбачивши здійснення в установленому порядку заходів, зокрема щодо:
організації на базі вищих навчальних закладів курсів із вивчення англійської мови студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними і науково-педагогічними працівниками, іншими громадянами;
сприяння розширенню в установленому порядку викладання здобувачам вищої освіти навчальних дисциплін англійською мовою;
запровадження вивчення англійської мови як другої іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких вона не вивчається;
розширення мережі гуртків з вивчення англійської мови у позашкільних навчальних закладах, а також практики її застосування в роботі з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами позашкільної освіти;
проведення фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з англійської мови серед педагогічних, науково-педагогічних працівників, учнів та студентів;
розвитку взаємного обміну учнями, студентами між навчальними закладами України та держав, у яких англійська мова є основною мовою спілкування;
активізації участі загальноосвітніх навчальних закладів України в навчальній програмі Європейського Союзу "Е-Twinning Plus";
розширення мережі літніх мовних таборів з метою вивчення іноземних мов в Україні;
започаткування проекту підвищення фахової кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників з англійської мови;
розвитку міжнародного співробітництва щодо залучення до викладання англійської мови іноземних фахівців, які є її носіями, у тому числі волонтерів, спрощення порядку в'їзду в Україну та перебування в Україні таких фахівців;
удосконалення законодавства України у сфері освіти і науки щодо визначення переліку посад педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах і наукових установах, кваліфікаційною вимогою для зайняття яких є володіння англійською мовою, а також запровадження вимоги щодо англомовної компетентності для присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань;
запровадження поетапної сертифікації вчителів іноземних мов загальноосвітніх навчальних закладів з метою визначення згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти рівня володіння ними відповідною мовою та диференціації оплати праці залежно від фахового рівня володіння мовою;
запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови для різних категорій населення, проведення інформаційно- роз'яснювальної роботи щодо важливості вивчення англійської мови, ознайомлення з можливостями її використання;
поширення практики демонстрування фільмів англійською мовою із субтитруванням державною мовою;
проведення оцінювання рівня володіння державними службовцями англійською мовою та організації мовних курсів для її вивчення, запровадження в установленому порядку кваліфікаційних вимог щодо володіння англійською мовою для відповідних посад державної служби;
включення вивчення англійської мови до програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
активізації ведення англомовної версії офіційних веб-сайтів органів державної влади;
2) опрацювати питання щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для реалізації зазначених заходів.
3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити розроблення та реалізацію відповідних регіональних планів заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови, передбачивши, зокрема:
проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи, у тому числі в місцевих засобах масової інформації;
опрацювання питання щодо забезпечення доступності послуг із вивчення англійської мови;
запровадження на регіональному телебаченні освітніх програм із вивчення англійської мови;
проведення із залученням навчальних закладів, закладів культури, установ і організацій, які надають послуги з вивчення англійської мови, олімпіад, фестивалів, конкурсів та інших заходів, спрямованих на заохочення різних вікових груп населення до вивчення англійської мови, підвищення рівня володіння нею.
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
16 листопада 2015 року 

Як ефективно підготувати учнів до письмової частини ЗНО або ДПА з англійської мови?Якщо Ви, як професійний вчитель, бажаєте максимально якісно підготувати учня до ЗНО або ДПА з англійської мови, то Ви повинні знати, що зв’язність та послідовність письмового мовлення є одним з критеріїв оцінювання роботи учнів під час складання екзаменів. Розвиток даних аспектів письма є ключовим для досягнення успіху під час складання саме письмової частини ЗНО або ДПА. В сьогоднішній статті ми розглянемо стратегії, які можуть бути використані вчителем для розвитку вищезазначених навичок, а також отримання високих балів на ЗНО та ДПА.
В методиці викладання англійської мови саме терміни coherence та cohesion відповідають за зв’язність, логічність, наявність чіткої теми в кожному з абзаців, повноцінне розкриття кожної ідеї учня, правильне застосування cohesive devices, тобто засобів зв’язності та інше. Різниця в двох вищезазначених термінах полягає саме у тому, що coherenceспіввідноситься з якістю тексту, його змістовою насиченістю, організацією ідей в тексті, у той час як термін cohesionпов'язаний саме з якісним поєднанням ідей письмової роботи, використанням засобів для забезпечення плавних переходів та сполучників. Для досягнення найбільшого ефекту необхідно постійно акцентувати увагу учнів на важливості цих критеріїв, а також виконувати відповідні вправи, які допоможуть розвинути ці навички.
Варто почати з того, якій структурі написання абзацу мають слідкувати учні: кожен абзац повинен представляти одну ідею, пояснювати, розвивати та наводити факти для її підтвердження. Саме тому необхідно постійно нагадувати, що немає жодної необхідності звертати увагу на декілька ідей під час написання одного абзацу.
Також необхідно зазначити, що кожен з абзаців повинен починатись з тематичного речення topic sentence, яке презентує тему абзацу та вказує на проблему, яка розглядатиметься в абзаці. Гарне тематичне речення надасть можливості читачеві зрозуміти, про що йтиметься далі і сфокусувати його увагу. Вчителі можуть використати завдання типу multiple matching у якості тренувальної вправи, спрямованої на розвиток використання тематичних речень.
Розглянемо приклад з навчального курсу New Plus (Teacher’s Book), який можна використовувати під час підготовки до ЗНО та ДПА: учням необхідно обрати речення, яке буде максимально відповідати абзацу, також у завдання є два варіанти, що не підходять за стилем або іншими факторами: чому саме вони не підходять варто також обговорити з учнями, а пояснення надається у книзі для вчителя.